Cé muid?

Bíonn Gaelscoil na mBeann oscailte ó Luan go dtí an Aoine ó 9.15 rn go 15.00 in agus glactar le páistí ó cheithre bliana d’aois. Is scoil idir-chreidmheach í Gaelscoil na mBeann a bunaíodh in 2010. Déantar Curaclam Thuaisceart Éireann a theagasc trí mheán na Gaeilge. Tá ag éirí linn fís s’againn a chomhlíonadh agus muid ag cur oideachas den scoth ar fáil dár bpáistí le buntáiste an dátheangachais

Cad atá i gceist le Gaeloideachas?  

Tá an Gaeloideachas ag déanamh dul chun cinn nach beag fud fad na tíre le blianta beaga anuas.   I gcuid mhór cásanna tá sé mar chéad rogha ag na tuismitheoirí.

Ar nós gach Gaelscoil eile, is é an tumoideachais an modh atá in úsáid again, rud a ligeann do pháistí an teanga a shealbhú go nádúrtha trí thaithí laethúil s’acu féin.

Is í an Ghaeilge an príomhtheanga cumarsáide.   Cuirtear an-bhéim ar an luach a bhaineann leis an datheangachas agus mar sin de cuirtear béim ar leith ar theagasc an Bhéarla ó Rang 3 ar aghaidh.

Dlúth agus Inneach

Féiniúlacht logánta mar chuid de phobal domhanda.  

Is iad aidhmeanna Ghaelscoil agus Naíscoil na mBeann ná:

 • le hatmaisféar slán sábháilte, sona a chruthú, áit a mbíonn an fhoghlaim taitneamhach agus go dtig le páistí cur le muinín agus neamhspléachas s’acu.
 • le forbairt a dhéanamh ar fhéidirtheachtaí ár bpáistí go mothúchánach, go morálta agus go sóisialta mar pháistí aonaracha agus mar ghrúpa mar aon.
 • le hardchaighdeán oideachais a chur ar fáil do gach páiste agus le cinnte a dhéanamh go dtig le gach páiste féidirtheacht mothúchánach, cruthaítheach, spioradálta agus fisicúil s’acu a bhaint amach.
 • le meas ar dhínit agus chearta dhaoine eile a chothú sna daltaí beag beann ar chine, inscne nó ar chreideamh.
 • Leis na páistí a chur ar an eolas faoin mhórphobal maidir le hoidhreacht cultúrtha s’acu.
 • le dea-chaidrimh idir daltaí, foireann na scoile, tuismitheoirí agus gach ball den scoilphobal a chothú.
 • le deiseanna a chruthú do ghníomhaíochtaí seach-churaclaim mar shampla spórt, dráma, ceol, comórtais agus turais.

Cuirtear fáilte roimh chách


Is é éiteas Naíscoil agus Ghaelscoil na mBeann go gcuirtear fáilte agus fiche roimh pháistí agus roimh theaghlaigh as achan chúlra mar chuid dár ndearcadh dearfach ar thábhacht na héagsúlachta.  

Buntáistí an dátheangachais  

Bíonn inchinn an duine dátheangach ag forbairt ar bhealach difriúil ag spréagadh solúbthacht intinne, cruthaitheacht agus smaointe nua. Bíonn páistí atá dátheangach ábalta plé le fadhb ar bith, mór nó beag ar bhealaí difriúla. Is féidir le cúpla ciall a bheith le focail, is féidir le cúpla réiteach a bheith ar gach fadhb agus is féidir breathnú ar rudaí le níos mó ná dearcadh amháin. Nuair a bhíonn páistí ag smaoineamh i ndá theanga, bíonn sé furasta acu bealaí éagsúla a shamhlú le spriocanna s’acu a bhaint amach agus le fadhb chásta a réiteach.

Iad siúd a labhraíonn, a léann agus scríobhann in dá theanga:

 • Foghlaimíonn siad teangacha eile níos fusa
 • Éiríonn leo torthaí níos fearr a fháil go hacadúil;
 • Bíonn ardscileanna fadhbréiteach, éisteachta agus forbairt cognaíoch acu.
 • Express greater creativity;
 • Léiríonn siad níos mó cruthaitheachta.
 • Bíonn siad níos oscailte do chultúir eile agus fáiltíonn siad roimh an éagsúlacht.
 • Bíonn teacht isteach acu ar dhá chultúr agus fáiltíonn siad roimh chairdeas ilchultúrtha.
 • Baineann siad sult as léargas ar eispéireas níos leithne cultúrtha agus bíonn siad níos tuisceanaí ar dhaoine eile.

Is é aidhm na scoile s’againn ná “fíorbhlas” den Ghaeilge agus den chultúr a thabahirt do na páistí le go mbeidh líofact labhartha, léitheoireachta agus scríofa idir Ghaeilge agus Bhéarla acu.

An Ghaeilge – Nasc lenár sinsir, nasc le héagsúlacht an domhain

Is rud uathúil í an Ghaeilge, ní teanga dhúchas í ach i gcúpla áit ar an domhan; Éire, Alban agus ar Oileán Mhanainn.  Tugann sí deis dúinn naisc chomhchoiteanna a dhéanamh, naisc nach n-aithníonn teorainn thíreolaíoch.  Is teanga í a iompraíonn oidhreacht, cultúr, ceol, scéalaíocht, stair agus eolas i gcoiteann.  Tugann eolas ar an Ghaeilge deis dúinn droichid a thógáil, glacann seo sinne chuig ríocht eile inar féidir linn aithne a chur ar a chéile arís mar Ghaeil agus naisc a chothú le héagsúlacht an domhain.

An Taighde

“Being bilingual makes you smarter.  It can have a profound effect on your brain, improving cognitive skills not related to language and even shielding against dementia in old age.”
                                - New York Times, 18th March, 2012