An Curaclam

Dírítear aird ar na hachair fhoghlama seo a leanas:-

  • Litearthacht (Gaeilge agus Béarla)
  • Uimhearthacht
  • Forbairt Phearsanta
  • An Domhan Thart Orainn
  • Na hEalaíona (Ceol, Dráma, Ealaíon)     
  • Forbairt Fhisiceach
  • Feasacht Teanga agus Chultúir

Tá an-aird sa scoil ar fhorbairt an pháiste mar dhalta agus mar dhuine.  Mar sin de cuireann muidne an-bhéim ar fhoghlaim na bpáistí, ar theagasc na n-ábhar agus ar an chaidrimh idir foireann, dalta agus tuismitheoirí/caomhnóirí.

Ag tógáil ar an dúshraith mhaith a bunaíodh sa bhliain réamhscolaíochta in Naíscoil na mBeann, leanann buntáistí an dátheangachais go leibhéal na bunscolaíochta, áit a mealltar na páistí le tógáil ar an stór focal agus ar na scileanna atá acu cheana féin agus iad a fhorbairt taobh istigh de Churaclam Thuaisceart Éireann.

Tá an Béarla mar chuid lárnach den churaclam agus tugtar isteach go foirmeálta é le linn rang 3.  Déantar cinnte go mbíonn na páistí ag forbairt go cothrom agus go dtig comparáid cothrom a dhéanamh idir iad féin agus páistí i scoileanna Béarla.

Clúdaítear gach gné den churaclam trí mheán na Gaeilge agus cuidíonn na múinteoirí leis na páistí le dul chun cinn a dhéanamh ar dhóigh s’acu féin in eispéireas foghlamtha s’acu féin.

Is minic a bhíonn buntáiste breise ag gaelscoileanna mar go mbíonn ranganna níos lú acu go hiondúil, agus mar sin de caitheann an múinteoir níos mó ama ag obair le grúpaí beaga agus le páistí aonaracha.

Forbairt Phearsanta agus Chomhthuiscint

Agus muid ag obair i dtreo todhchaí comhroinnte, is mian le Gaelscoil na mBeann dúshraith mhaith a leagan síos dár scoláirí maidir le feasacht phearsanta agus chultúrtha, a bhaineann linn agus le daoine, traidisiúin agus cultúir eile.

Tugtar deis do na páistí féinfhorbairt a dhéanamh sa churaclam trí amhránaíocht, dráma, ealaíon, agus gníomhaíochtaí eile seach-churaclaim chomh maith.

Teicneolaíocht

Tá an teicneolaíocht fite fuaite trí gach gné den fhoghlaim. Tá seomraí ranga le cláir bhána idirghníomhacha ar ard-chaighdeán i ngach seomra ranga i nGaelscoil na mBeann agus baintear úsáid as iPads go rialta le cuidiú le modhanna teagaisc agus foglamtha.

Deiseanna Seach-Churaclaim

Creideann muid gur chóir don oideachas a bheith chomh leathan agus is féidir. Dar linn gur féidir le heispéireisí taobh amuigh den seomra ranga cur go mór le féinmhuinín agus carachtar na bpáistí rud a fhobraíonn iad ar achan bhealach.

Dar linn fosta go bhfuil na heispéireisí seo chun tairbhe na bpáistí ar bhealach nach beag go hacadúil agus go sóisialta.   Mar gheall ar thraidisiún na scoile ag glacadh páirt i ngníomhaíochtaí seach-churaclaim, bíonn muid páirteach i roinnt mhaith imeachtaí le linn na scoilbhliana.

I measc na spórt atá curtha ar fáil do na páistí le linn na bliana tá peil ghaelach le hoiliúint curtha ar fáil ó bhall d’fhoireann pheil Ghaelach an Dúin de chuid an CLG.

Gné eile den traidisiún seo ná páirt a ghlacadh i bhféiseanna agus i ndrámaí éagsúla le linn na bliana.  Tugann muid cuireadh do roinnt cuairteoirí theacht isteach le smaointe a roinnt leis na páistí agus le plé ranga agus ceardlanna a stiúradh fosta.

Tacaíocht breise

Le tacú lenár dtuismitheoirí, bíonn roinnt seirbhísí á gcur ar fáil againn ina measc Club Bricfeasta ó 8.00 – 9.00 rn gach maidin chomh maith le gníomhachtaí oideachasúla breise i ndiaidh am scoile dhá lá in aghaidh na seachtaine agus club obair baile trí lá sa tseachtain.

Tá an club obair baile á reáchtáil i nGaelscoil na mBeann do pháistí agus tuismitheoirí a bhfuil tuilleadh tacaíochta de dhith orthu.

Tá bus scoile ar fáil le páistí a thabhairt a fhad leis an scoil gach uile lá.