Ceisteanna coitianta

An mbeidh tionchar ag foghlaim na Gaeilge ar fhorbairt Bhéarla mo pháiste?

Beidh.   Imreoidh sé dea-thionchar ar chaighdeán Bhéarla do pháiste. Léiríonn taighde, “that high quality of immersion education in most cases will enhance English language development” (Bournot-Trites & Tellowitz, 2002).
 

An gcuireann Gaelscoil na mBeann tacaíocht bhreise ar fáil do pháistí a bhfuil sainriachtais oideachasúla acu?

Tá éiteas láidir ag Gaelscoil na mBeann gur chóir go raibh na deiseanna is fearr curtha ar fáil do gach páiste. Ciallaíonn sin ná, áit a bhfuil sé indhéanta, cuirfidh muid agus cuireann muid tacaíocht bhreise ar fáil do pháistí.   Déanann na múinteoirí an-iarracht deacrachtaí a aithint chomh luath agus is féidir agus oibríonn siad duine ar dhuine leis na páistí a mbíonn cuidiú breise a dhíth orthu láithreach bonn. Lena chois sin, oibríonn an co-ordaitheoir sainriachtanais go dlúth leis na múinteoirí le cláir a chur in áit a chuideoidh leis an pháiste agus le dul i dteagmháil le heagraíochtaí seachtracha (ar nós seirbhísí síceolaíocht oideachais, tacaíocht iompraíochta, teiripe urlabhra agus teanga) lena chinntiú go mbaineann gach páiste spriocanna s’acu féin a bhaint amach.

An mbíonn Gaelscoil na mBeann ag freastal ar pháistí le creidimh éagsúla

Cuireann scoil s’againne fáilte roimh pháistí ó gach creideamh agus cúlra. Leanann muid Curaclam Thuaisceart Éireann agus éascaíonn muid mórimeachtaí chreidimh le linn saol na bpáistí.

Ullmhaítear páistí Caitliceacha do na sacraimintí.  Le linn na bliana, tagann sagairt agus ministir óna príomheaglais áitiúla le tionól a stiúradh sa scoil. Nuair a thagann an deis aníos, cuireann muid fáilte roimh dhaoine ó chreidimh agus chultúir eile le labhairt leis na páistí.

An mbíonn aird tugtha ar thréadchúram i nGaelscoil na mBeann?

Tá sé mar aidhm againn go mothaíonn gach páiste sábháilte agus go bhfuil tacaíocht curtha ar fáil dóibh. Is dóigh linn go bhfuil sé iontach tábhachtach go mbíonn páistí airdeallach ar mhothúcháin s’acu féin agus ar mhothúcháin dhaoine eile.   Cuireann muid béim air seo le linn an teagaisc le litearthacht mhothúchánach agus saoránacht, trí tionóil scoile agus i rialacha na scoile.

Cuireann muid béim ar leith ar chuidiú le daltaí a bheith freagrach as gníomhaíochtaí s’acu féin agus le bheith airdeallach ar chearta dhaoine eile.